اطلاع رسانی و حمایت کنفرانس توسط مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تاریخ ثبت: 1403/01/07
  با توجه به اهمیت نقش بی بدلیل برگزاری رویداد های علمی در توسعه همه جانبه یک کشور  مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به صورت رسمی این رویداد را در سایت آن مرکز علمی معتبر و ممتاز اطلاع رسانی نمود.

 

hums.ac.ir/index.aspx