لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/01/14تخفیف به ازای ارسال بیش از یک مقاله
1403/01/14اطلاع رسانی و حمایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از کنفرانس
1403/01/11اطلاع رسانی و حمایت کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد
1403/01/07اطلاع رسانی و حمایت کنفرانس توسط مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1403/01/07حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی ریاست جمهوری
1403/01/07حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1403/01/06نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات