اطلاع رسانی و حمایت کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد

تاریخ ثبت: 1403/01/11

 

 با توجه به اهمیت نقش بی بدلیل برگزاری رویداد های علمی در توسعه همه جانبه یک کشور  دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد به صورت رسمی این رویداد را در سایت آن مرکز علمی معتبر و ممتاز اطلاع رسانی نمود.

 
web.ssu.ac.ir/page-salamatvaimenigaza/fa/62/dorsaetoolsenews/15865-G0/tool_dorsaetoolsenews_sample_salamatvaimenigaza_block4300